Tủ bảo quản bia hơi loại nước bàn rót

Tủ bảo quản bia loại nước bàn rót là tủ bảo quản bia bằng phương thức làm lạnh keg bia trong nước và có bàn rót. Bom bia được đặt trong tủ bia, nước sẽ truyền lạnh từ giàn lạnh đến vỏ bom bia và làm lạnh bia

https://biahoihanoi.net/wp-content/uploads/2021/09/chat.svg