Tủ bảo quản bia loại nước bàn rót bẩng cao có đèn led

Tủ bảo quản bia loại nước bàn rót bẩng cao có đèn led là tủ bảo quản bia bằng phương thức làm lạnh bom bia trong nước và có tháp rót bia. Bom bia được đặt trong tủ bia, nước sẽ truyền lạnh từ giàn lạnh đến vỏ bom bia và làm lạnh bia.

https://biahoihanoi.net/wp-content/uploads/2021/09/chat.svg