Tủ bảo quản bia loại nước máy trên

Tủ bảo quản bia loại nước máy trên là tủ bảo quản bia bằng phương thức làm lạnh bom bia trong nước. Bom bia được đặt trong tủ bia, nước sẽ truyền lạnh từ giàn lạnh đến vỏ bom bia và làm lạnh bia.

https://biahoihanoi.net/wp-content/uploads/2021/09/chat.svg