Tủ bảo quản bia loại nước tháp rót

Tủ bảo quản bia loại nước tháp rót là tủ bảo quản bia bằng phương thức làm lạnh keg bia trong nước và có tháp rót bia. Bom bia được đặt trong tủ bia, nước sẽ truyền lạnh từ giàn lạnh đến vỏ bom bia và làm lạnh bia.

https://biahoihanoi.net/wp-content/uploads/2021/09/chat.svg